سرورهای اختصاصی مجازی
TEB-VS-1 سرویس سرور مجازی با 1G حافظه RAM
فضای ذخیره سازی 20G
ترافیک ماهیانه 30GB
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 2,900,000 ریال
6 ماه - 5,300,000 ریال
1 سال - 10,100,000 ریال
TEB-VS-2 سرویس سرور مجازی با 2G حافظه RAM
فضای ذخیره سازی 30G
ترافیک ماهیانه 50GB
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 4,100,000 ریال
6 ماه - 7,700,000 ریال
1 سال - 14,900,000 ریال
TEB-VS-3 سرویس سرور مجازی با 4G حافظه RAM
فضای ذخیره سازی 50G
ترافیک ماهیانه 80GB
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
دوره زمانی اشتراک
2 ماه - 4,900,000 ریال
3 ماه - 7,100,000 ریال
6 ماه - 13,700,000 ریال
1 سال - 26,900,000 ریال
TEB-VS-4 سرویس سرور مجازی با 12G حافظه RAM
فضای ذخیره سازی 80G
ترافیک ماهیانه 100GB
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
دوره زمانی اشتراک
2 ماه - 7,500,000 ریال
3 ماه - 11,000,000 ریال
6 ماه - 21,500,000 ریال
1 سال - 42,500,000 ریال
TEB-VS-5 سرویس سرور مجازی با 16G حافظه RAM
فضای ذخیره سازی 120G
ترافیک ماهیانه 200GB
پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 16,000,000 ریال
6 ماه - 31,000,000 ریال
1 سال - 61,000,000 ریال

  • خواهشمند است قوانین و شرایط سرویس را مطالعه فرمایید.
  • سرویس میزبانی سرور مجازی در دوره های اشتراک مختلف قابل ارائه می باشد.
  • در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید سرویس فوق وارد کنترل پانل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.