سرورهای اختصاصی
TEB DS-1N Dedicated Plan Teb DS-1N with 2GB RAM
2*160 GB SATA HDD
Intel Xeon 2GHz-Quad Core CPU
100GB Traffic monthly
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 10,000,000 ریال
1 سال - 37,000,000 ریال
Teb DS-2N Dedicated Plan Teb DS-2N with 4GB RAM
2*1 TB SAS/SATA HDD
Intel Xeon 2GHz-Quad Core CPU
150GB Traffic monthly
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 13,600,000 ریال
1 سال - 51,400,000 ریال
Teb DS-3N Dedicated Plan Teb DS-3N with 8GB RAM
2*146 GB SAS HDD
Intel Xeon 2*xGHz-Quad Core CPU
200GB Traffic monthly
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 16,600,000 ریال
1 سال - 63,400,000 ریال
Teb DS-4N Dedicated Plan Teb DS-4N with 8GB RAM
4*300 GB SAS HDD
2 * Intel Xeon 2*xGHz-Quad Core CPU
300GB Traffic monthly
دوره زمانی اشتراک
3 ماه - 19,900,000 ریال
1 سال - 76,600,000 ریال
  • خواهشمند است قوانین و شرایط سرویس را مطالعه فرمایید.
  • سرویس میزبانی سرور اختصاصی در دوره های اشتراک مختلف قابل ارائه می باشد.