سرورهای اختصاصی
پست الکترونیکی شخصی یک گیگابایت فضای دیسک
50 صندوق پستی
یک گیگابایت حداکثر حجم هر صندوق
یک دامنه
ترافیک نامحدود
دوره زمانی اشتراک
6 ماه - 2,400,000 ریال
1 سال - 4,800,000 ریال
پست الکترونیکی حرفه ای سه گیگابایت فضای دیسک
100 صندوق پستی
دو گیگابایت حداکثر حجم هر صندوق
دو دامنه
ترافیک نامحدود
دوره زمانی اشتراک
6 ماه - 4,200,000 ریال
1 سال - 8,400,000 ریال
پست الکترونیکی شرکتی ده گیگابایت فضای دیسک
سیصد صندوق پستی
دو گیگابایت حداکثر حجم هر صندوق
سه دامنه
ترافیک نامحدود
دوره زمانی اشتراک
6 ماه - 6,000,000 ریال
1 سال - 12,000,000 ریال
  • خواهشمند است قوانین و شرایط سرویس را مطالعه فرمایید.
  • سرویس پست الکترونیکی در دوره های اشتراک مختلف قابل ارائه می باشد.
  • در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید سرویس فوق وارد کنترل پانل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.