سیستم عامل های مورد استفاده

در میزبانی اشتراکی مبتنی بر POA برای ارائه خدمات، سکوهای زیر در نظر گرفته شده است:

 • سیستم عامل Windows 2003 R2 برای ارائه خدمات مبتنی بر ویندوز
 • RHEL 4 برای ارائه خدمات مبتنی بر لینوکس
در هنگام طراحی خدمات Plesk، استفاده از جدیدترین سیستم عامل ها به عنوان سکو در نظر گرفته شده است که از این قرار می باشد:

 • سیستم عامل Windows 2008 R2برای ارائه خدمات مبتنی بر ویندوز
 • CentOS 6 برای ارائه خدمات مبتنی بر لینوکس
همچنین در هر دو نوع میز بانی، نسخه های 32 بیتی و 64 بیتی برای کاربردهای مختلف در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال، جهت ارائه سرویس بانک داده پرسرعت از نسخه 64 بیتی سیستم عامل استفاده شده است.
ویرایش های نرم افزارهای مورد استفاده
در فضای میزبانی اشتراکی POA، نرم افزارهایی با مشخصات زیر انتخاب شده اند:

 • MsSQL 2005 Enterprise
 • IIS 6
 • ASP.Net 3.5, 2, 1
 • PHP 5.3
 • MySQL 5.1
 • Clustered Qmail
فضای میزبانی اشتراکی Plesk، جدیدترین و پایدار ترین ویرایش نرم افزارهای موجود برای ارائه خدمات استفاده شده اند.

 • IIS 7
 • ASP.Net 4, 3.5, 2, 1
 • PHP 5.3
 • MySQL 5.1
 • MailEnable Enterprise
 • MyLittleAdmin Enterprise