• خواهشمند است قوانین و شرایط سرویس را مطالعه فرمایید.
  • سرویس میزبانی اشتراکی ویندوزی در دوره های اشتراک مختلف قابل ارائه می باشد.
  • در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید سرویس فوق وارد کنترل پانل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.