خدمات دیواره آتش مرکز داده تبیان شامل دو دسته کلی خدمات دیواره آتش عمومی و دیواره آتش اختصاصی می‌باشد.در خصوص خدمات دیواره آتش عمومی، مشتریان نیازمندی‌های خود را در قالب فرم‌های مشخص اعلام نموده و مرکز داده مسئول برآورده‌سازی نیازمندی‌ها و مدیریت آن می‌باشد.
در مواردی که مشتریان تمایل داشته باشند دیواره اتش اختصاصی خود را داشته و خود قادر به مدیریت آن باشند، می‌توانند از خدمات مدیریت دیواره آتش اختصاصی استفاده کنند. در اینصورت دیواره آتش در بستر اشتراکی زیرساخت مرکز داده به صورت اختصاصی به مشتری تخصیص یافته و مشتریان قادر به مدیریت دیواره آتش اختصاصی خود خواهند بود.
جهت خرید این خدمت در روال انتخاب سرویس خود در فروشگاه اینترنتی مرکز داده تبیان، منبع افزوده مناسب را انتخاب نمایید.

در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید خدمت فوق وارد کنترل پنل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.