نمونه معماري شبکه اي

شکل شماره 1: نمونه معماري شبکه اي

یک سرور وب را در نظر بگیرید. توزیع پذیری یا مقیاس پذیری به معنی زیاد شدن سرورهای وب و تقسیم بار بین آنها می باشد. مشتری بر روی سیستم خود برنامه ای نوشته که مسئولیت نظارت بار سرور و تعداد درخواست های وب را بر عهده دارد.

در صورتی که بار و یا درخواست های وب از حدی بیشتر شد، این نرم افزار از طریق API ها با زیرساخت VPC مشتری در مرکز داده تبیان ارتباط امن برقرار کرده و دستور می دهد تا از روی سرور موجود یک کپی گرفته شود، و سرور جدیدی با همان مشخصات ساخته شود. سپس سرور جدید روشن شده و با اجرا شدن قوانین تنظیم بار، سرور جدید نیز وارد مدار شده و بار بین دو سرور تقسیم شود. در صورتی که بار بر روی سرور تا محدوده خاصی پایین آمد، سرورهای اضافه و همچنین قوانین تنظیم بار حذف می گردند و مشتری تنها بابت منابع استفاده شده هزینه پرداخت می کند.