ایده رایانش ابری در مورد مبحث هزینه، پرداخت به اندازه مصرف است. هزینه این خدمات عبارت است از یک هزینه نصب اولیه، به علاوه هزینه ماهیانه ناچیز برای نگهداری خدمات. در آخر، هزینه منابع استفاده شده به آن اظافه می شود. مشتری با توجه به تعداد ماشین های موجود، قالب هایاستفاده شده برای آنها، حجم فضای ذخیره سازی موجود، تعداد بستر شبکه ای، تعداد آدرس IP معتبر، ترافیک مصرفی و… هزینه پرداخت میکند. در سامانه حسابرسی مرکز داده تبیان، کوچکترین واحد زمانی، ساعت است. به این معنی که منابع مشتریان در هر ساعت بررسی می شود، و آخر ماه، با توجه به تعداد ساعات استفاده از منابع هزینه مشخص می شود. بنابراین مشتری دو نوع هزینه پرداخت میکند. هزینه بابت فضای رایانشی، و هزینه بابت ماشین ها و دیسک های داخل آن.