• جهــــت خرید سرویس مدیریت شـــده، ابتـــدا نسبت به خرید سرویس اصلـــی ( سرور اختصاصی، مجازی و یا اجاره فضا ) اقدام نمایید. شما می توانید در روال خرید پس از انتخاب سرویس اصلی و منابع افزودنی، بسته سرویس مدیریت شده مناسب را انتخاب نمایید.
  • در صورتی که در حال حاضر مشتری مرکز داده می باشید، جهت خرید خدمت فوق وارد کنترل پنل حسابرسی شده و پس از انتخاب عضویت مربوطه، نسبت به خرید اقدام نمایید.