برای ارسال میل از طریق وب باید تنظیمات به صورت زیر انجام شود:
SMTP address: web-smtp-srv.tebyanidc.com SMTP
port: 25 authentication: Open Relay’