اطلاع رسانی امنیتی به مشتریان درباره بدافزارها و ‫آسیب‌پذیری‌ ها

جهت ایمن سازی و جلوگیری از آسیب به سرویس های اینترنتی و همچنین جلوگیری از آلوده شدن سرورها به ویروس ها و بد افزارها, مدیران و کارشناسان موظف به افزایش ایمنی سایت ها و سرورهای خود می باشند. پیرو هشدار دریافتی از سمت مرکز ماهر در حوزه بات ها و آسیب پذیری های موجود در شبکه اینترنت کشور مرکز داده تبیان جهت راهنمایی و کمک به مشتریان خود فایل هایی را برای آشنایی با آسیب پذیری ها و بدافزارها و نحوه جلوگیری از آلوده شدن سرورهای مشتریان به آنها که توسط مرکز ماهر تهیه شده را جهت مطالعه و بررسی و رفع آلودگی های احتمالی در سایت خود قرار داده .

بدافزارها

[  ] AEEH.pdf 144K
[  ] Bankpatch.pdf 91K
[  ] Bedep-Technical.pdf 208K
[  ] Caphaw.pdf 172K
[  ] Cutwail.pdf 2.3M
[  ] Dofoil-Analytical.pdf 162K
[  ] Dofoil-Technical.pdf 241K
[  ] Dridex.pdf 886K
[  ] Nivdort-Technical.pdf 222K
[  ] SYSful-Knock-final.pdf 308K
[  ] ZeroAccess.pdf 555K
[  ] Zeus.pdf 921K
[  ] andromeda-Technical.pdf 182K
[  ] carberp.pdf 2.4M
[  ] game-over-zeus.pdf 240K
[  ] gundpowder.pdf 1.2M
[  ] kronos.pdf 106K
[  ] stealrat.pdf 323K
[  ] virut_final.pdf 410K
[  ] wapomi-bot.pdf 646K
[  ] Sality.rar 576K
[  ] PonmocupTechnical.rar 159K

 

آسیب پذیری ها

[  ] Amplification-Attacks.pdf 175K
[  ] Chargen.pdf 223K
[  ] CWMP.pdf 110K
[  ] dns-resolver.pdf 541K
[  ] dns.pdf 323K
[  ] Elasticsearch.pdf 122K
[  ] Freak.pdf 105K
[  ] Hadoop.pdf 1.1M
[  ] ipmi.pdf 260K
[  ] LDAP.pdf 269K
[  ] mDNS.pdf 174K
[  ] Memcached.pdf 218K
[  ] MongoDB.pdf 216K
[  ] MS-SQL.pdf 176K
[  ] nat-pmp.pdf 127K
[  ] NetBIOS.pdf 340K
[  ] Netis.pdf 269K
[  ] NTP.pdf 424K
[  ] poodle.pdf 251K
[  ] portmapper.pdf 213K
[  ] qotd.pdf 120K
[  ] RDP.pdf 166K
[  ] Redis.pdf 160K
[  ] SNMP.pdf 382K
[  ] SSDP.pdf 675K
[  ] ssh-brute-force.pdf 682K
[  ] TELNET.pdf 164K
[  ] vnc.pdf 122K
[  ] XDMCP.pdf 170K
[  ] t-ftp.pdf 177K