خدمات پشتیبانی حرفه ای در دو سطح مطابق با جدول زیر ارائه می شوند. این خدمات به صورت بسته های پشتیبانی بر اساس زمان مورد نیاز مشتریان قابل ارائه می باشد
خدمات پشتيباني پيشرفته سطح دو خدمات پشتيباني پيشرفته سطح يک
خدمات مديريتي پیشرفته خدمات مديريتي سطح یک
رفع عیب عيب يابي اوليه
حداقل زمان: 30 دقیقه حداقل زمان: 30 دقیقه
قیمت : 30.000 تومان / 30 دقیقه قیمت : 60.000 تومان / 30 دقیقه